Ochrona danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1.   administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, adres siedziby: ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk, kontakt mailowy: sekretariat[at]wotu.pl lub telefoniczny: (48 58) 320-29-57;

2.     w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, Panem Michałem Kosseckim, za pośrednictwem poczty elektronicznej kossecki[at]wotu.pl;

3.     każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;

4.     gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5.     odbiorcą danych osobowych może być Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku, lub inne podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych; administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;

6.     mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO; mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

7.     w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

8.     jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 10:34 Jacek J.Sękiewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 17:32 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 17:35 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 18:01 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 18:03 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 18 grudzień 2019 14:27 Dyrektor