Gdańsk, dnia 27.10.2021 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. "o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654z t.j .DZ.U. z 2021 r. poz. 711, 1773 ) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie od 01 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2023 r. specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1.   prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:

 

 

 

-   certyfikat instruktora terapii uzależnień

 

-   certyfikat specjalisty terapii / psychoterapii uzależnień

 

-   certyfikat specjalisty terapii / psychoterapii uzależnień i dyplom mgr psychologii

 

-   status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii / psychoterapii  uzależnień

 

-   status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii / psychoterapii  uzależnień i dyplom mgr psychologii

 

 

 

 

 

2.   udzielanie  specjalistycznych   świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  psychiatrii przez:

 

-   lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w zakresie psychiatrii

 

 

 

3.  udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji internistycznych przez:

 

-  lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.

 

 

 

4.    udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez:

 

 

 

-   pielęgniarkę l pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

 

 

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia                     do dnia 16 listopada 2021 r. w godz. 8.00- 15.00 oraz na stronie internetowej www.wotu.pl/bip/konkurs ofert.         

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: …." i pieczęcią oferenta należy składać do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku                           ( przygotowanie oferty opisane w szczegółowych warunkach konkursu ).

 

Formularz  ofertowy  należy  składać  w  formie  pisemnej z podpisem oferenta oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym ( płyta CD, pendrive )

 

Wszystkie załączone dokumenty do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, pod rygorem odrzucenia.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 18 listopada 2021 r. o godz. 15:00

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOTU  www.wotu.pl/bip/konkurs ofert.               i na tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Ośrodka w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37 w dniu 19 listopada 2021 r.

 

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela Pani Dorota Szczodrowska,                            tel. 509-724-701 lub. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert w całości lub części lub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.

 

 

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 ustawy z dnia 27.08.2004 r. "o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych"                DZ.U 2004 Nr 210 poz. 2135 ,  tekst jednolity DZ. U. z 2021 r., poz. 1265, 1292, 1559, 1773, 1834 za wyjątkiem art. 154 ust.3, 4, 6a ustawy oraz umotywowany protest określony w art. 153 cytowanej wyżej ustawy.

 

 

 

"W przypadku złożenia przez Pana/Panią/Państwa oferty konkursowej, informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37. 
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,                      adres korespondencyjny: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37.
  3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niniejszym postępowaniem konkursowym. 
  4. Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.711, 1773 ).
  5. Przystępując do niniejszego konkursu wyrażaj/ą Pan/Pani/Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, publikację ich, powielanie, oraz dokonywanie innych, zgodnych z obowiązującym prawem, czynności w celu realizacji niniejszego postępowania konkursowego. 
  6. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego, a w przypadkach zasadnych oraz koniecznych z mocy litery prawa przez okres dłuższy. 
  7. Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. 
  8. przysługuje Panu/Pani/Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych."

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie 2021 pdf 239.11 KB Dyrektor
Warunki szczegółowe konkursu ofert na usługi medyczne 2022 - 2023 pdf 264.35 KB Dyrektor
Formularz ofertowy 2021 docx 25.67 KB Dyrektor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 październik 2021 17:04 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 27 październik 2021 17:07 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. środa, 27 październik 2021 17:11 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 październik 2021 12:40 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 02 listopad 2021 14:05 Dyrektor