Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego, przesłany do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku.

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Jeżeli jest to możliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji o raz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej”Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pdf 207.08 KB Administrator
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 24 maj 2023 12:41 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2023 12:48 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2023 12:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 24 maj 2023 12:49 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24 maj 2023 12:50 Administrator