Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654),
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ( z późn. zm.),
  4. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii(z późn. zm.),
  5. Przepisów wydanych na podstawie ustaw wymienionych w ust. 1 – 4,
  6. Innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie w związku z organizacją i działalnością WOTU w Gdańsku,
  7. Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Pomorskiego, Regulaminu Organizacyjnego


Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 listopad 2019 09:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 listopad 2019 09:20 Administrator
Artykuł został zmieniony. sobota, 14 grudzień 2019 20:31 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 grudzień 2019 19:15 Dyrektor