Gdańsk, dnia 05.09.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DZ. U. Nr 112, poz. 654 t.j. DZ U z 2022 poz. 633, 655, 974, 1079) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie od 01 listopada 2022 do dnia 31 grudnia 2023 r. specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1.   prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:

-   certyfikat specjalisty terapii / psychoterapii uzależnień

-   status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii / psychoterapii  uzależnień

-   status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień

 

2.   udzielanie  specjalistycznych   świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  psychiatrii przez:

-   lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w zakresie psychiatrii

 

3.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez:

-   pielęgniarkę l pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 16 września 2022 r. w godz. 8.00 - 15.00 oraz na stronie internetowej www.wotu.pl/bip/konkurs ofert.         

  

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: …." i pieczęcią oferenta należy składać do dnia 16 września 2022 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku                           ( przygotowanie oferty opisane w szczegółowych warunkach konkursu ).

Formularz  ofertowy  należy  składać  w  formie  pisemnej z podpisem oferenta oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym ( płyta CD, pendrive ).

Wszystkie załączone dokumenty do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, pod rygorem odrzucenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 20 września 2022 r. o godz. 14:00.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej WOTU  www.wotu.pl/bip/konkurs ofert. i na tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Ośrodka w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37 w dniu 21 września 2022 r.

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela Pani Dorota Szczodrowska, tel. 509-724-701 lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania ofertą wynosi 46 dni od upływu terminu składania ofert.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert w całości lub części lub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U 2004 Nr 210 poz. 2135 ,  tekst jednolity DZ.U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 24,27, 2469, DZ. U. z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265, 1352, 1700) za wyjątkiem art. 154 ust.3, 4, 6a ustawy oraz umotywowany protest określony w art. 153 cytowanej wyżej ustawy.

 

W przypadku złożenia przez Pana/Panią/Państwa oferty konkursowej, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37. 
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres korespondencyjny: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37.
  3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niniejszym postępowaniem konkursowym. 
  4. Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.711, 1773 ).
  5. Przystępując do niniejszego konkursu wyrażaj/ą Pan/Pani/Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, publikację ich, powielanie, oraz dokonywanie innych, zgodnych z obowiązującym prawem, czynności w celu realizacji niniejszego postępowania konkursowego. 
  6. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego, a w przypadkach zasadnych oraz koniecznych z mocy litery prawa przez okres dłuższy. 
  7. Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. 
  8. przysługuje Panu/Pani/Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

                                                                                                              

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie Usługi medyczne Konkurs 2022 r pdf 311.32 KB Dyrektor
Szczegółowe warunki Konkurs 2022 pdf 448.12 KB Dyrektor
Formularz Ofertowy Konkurs 2022 docx 254.52 KB Dyrektor
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na rok 2023 pdf 1.06 MB Dyrektor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 05 wrzesień 2022 07:02 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 wrzesień 2022 09:47 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 wrzesień 2022 09:49 Administrator
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 wrzesień 2022 09:50 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 wrzesień 2022 12:11 Dyrektor
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 21 wrzesień 2022 12:11 Dyrektor