Gdańsk, dnia 10.03.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U, z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie od 01 kwietnia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. (Kontrakt lub Umowa-Zlecenie) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1.   prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:

 

-   certyfikat specjalisty terapii / psychoterapii uzależnień

-   status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii / psychoterapii  uzależnień

-   instruktora terapii / psychoterapii uzależnień

-   status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii / psychoterapii  uzależnień

 

2.   udzielanie  specjalistycznych   świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  psychiatrii przez:

-   lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w zakresie psychiatrii

 

3.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez:

 

-   pielęgniarkę l pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 21 marca 2023 r. w godz. 8.00- 14.00 oraz na stronie internetowej www.wotu.pl/bip/konkurs ofert.           

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: …." i pieczęcią oferenta należy składać do dnia  21 marca 2023 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku                           ( przygotowanie oferty opisane w szczegółowych warunkach konkursu ).

Formularz  ofertowy  należy  składać  w  formie  pisemnej z podpisem oferenta oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym ( pendrive ).

Wszystkie załączone dokumenty do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, pod rygorem odrzucenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 22 marca 2023 r. o godz. 15:00.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej WOTU  www.wotu.pl/bip/konkurs ofert. i na tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Ośrodka w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37 w dniu 23 marca 2023 r.

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela Pani Dorota Szczodrowska, tel. 58 301-51-32 lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania ofertą wynosi 9 dni od upływu terminu składania ofert.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert w całości lub części lub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 oraz art. 154 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz 2561 z póżn. zm.)) ustawy oraz umotywowany protest określony w art. 153 cytowanej wyżej ustawy.

 

W przypadku złożenia przez Pana/Panią/Państwa oferty konkursowej, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37. 
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  adres korespondencyjny: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37.
  3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niniejszym postępowaniem konkursowym. 
  4. Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm. ).
  5. Przystępując do niniejszego konkursu wyrażaj/ą Pan/Pani/Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, publikację ich, powielanie, oraz dokonywanie innych, zgodnych z obowiązującym prawem, czynności w celu realizacji niniejszego postępowania konkursowego. 
  6. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego, a w przypadkach zasadnych oraz koniecznych z mocy litery prawa przez okres dłuższy. 
  7. Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. 
  8. przysługuje Panu/Pani/Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

                                                                                                              

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Szczegółowe warunki Konkurs 2023 pdf 670.39 KB Dyrektor
Konkurs formularz ofertowy 2023 docx 253.98 KB Dyrektor
Protokół wyboru ofert konkurs 2023 pdf 82.87 KB Dyrektor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 10 marzec 2023 11:05 Dyrektor
Artykuł został zmieniony. piątek, 10 marzec 2023 11:26 Dyrektor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 marzec 2023 12:56 Dyrektor