Gdańsk, dnia 18.07.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U, z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie  od 01 września 2023 do dnia 31 grudnia 2024 r. (Kontrakt lub Umowa-Zlecenie) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

1.    prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:

 

-    certyfikat specjalisty terapii / psychoterapii uzależnień

-    status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii / psychoterapii  uzależnień

-    status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii / psychoterapii  uzależnień

-    psycholog – dyplom mgr psychologii

 

 

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez:

 

-    pielęgniarkę l pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu i conajmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 09 sierpnia 2023 r. wgodz. 8.00- 14.00 oraz na stronie internetowej www.wotu.pl/bip/konkurs ofert.         

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: …." i pieczęcią oferenta należy składać do dnia  09 sierpnia 2023 r.do godz. 14.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku (przygotowanie oferty opisane w szczegółowych warunkach konkursu).

Formularz  ofertowy  należy  składać  w  formie  pisemnej z podpisem oferenta oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (pendrive).

Wszystkie załączone dokumenty do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, pod rygoremodrzucenia.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 10 sierpnia 2023 r. o godz. 12:00.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej WOTU  www.wotu.pl/bip/konkurs ofert.                                                            i na tablicy  informacyjnej   siedzibie  Ośrodka w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37 w dniu 11 sierpnia 2023 r.

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela Pani Dorota Szczodrowska, tel. 58 301-51-32 lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania ofertą wynosi 22 dni od upływu terminu składania ofert. 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert wcałości lub części lub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz dokonania wyboru ograniczonejliczby oferentów.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki OśrodekTerapii Uzależnień w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy oudzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 oraz art. 154 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ześrodków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz 2561 z póżn. zm.) ustawy oraz umotywowany protest określonyw art. 153 cytowanej wyżej ustawy.

 

W przypadku złożenia przez Pana/Panią/Państwa oferty konkursowej, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37. 
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , adres korespondencyjny: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, 80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37.
  3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z niniejszym postępowaniem konkursowym. 
  4. Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja konkursowa zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm. ).
  5. Przystępując do niniejszego konkursu wyrażaj/ą Pan/Pani/Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, publikację ich, powielanie, oraz dokonywanie innych, zgodnych z obowiązującym prawem, czynności w celu realizacji niniejszego postępowania konkursowego. 
  6. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego, a w przypadkach zasadnych oraz koniecznych z mocy litery prawa przez okres dłuższy. 
  7. Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych. 
  8. przysługuje Panu/Pani/Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

                                                                                                               

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o konkursie ofert 2023 III edycja pdf 197.73 KB Dyrektor
Szczegółowe warunki konkursu 2023 III edycja pdf 629.47 KB Dyrektor
Formularz ofertowy konkurs 2023 III edycja docx 253.84 KB Dyrektor
protokół z postępowania konkursowego III edycja pdf 351.99 KB Dyrektor
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 18 lipiec 2023 16:29 Dyrektor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 sierpień 2023 13:01 Dyrektor