Gdańsk, dnia 04.12.2023 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku ul. Zakopiańska 37 działając na podstawie art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U, z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie w okresie od 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 r. (Kontrakt lubUmowa-Zlecenie) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 

 

1.   prowadzenia terapii uzależnień przez osoby posiadające:

 

 

 

-   certyfikat specjalisty terapii / psychoterapii uzależnień

 

-   status osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty terapii / psychoterapii  uzależnień

 

-   certyfikat instruktora terapii / psychoterapii uzależnień

 

 

 

2.   udzielanie  specjalistycznych   świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  psychiatrii przez:

 

-   lekarza specjalistę w zakresie psychiatrii lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w zakresie psychiatrii

 

3.  udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji internistycznych przez:

 

lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie uzyskiwania specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

 

 

 

 

 

4.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa przez:

 

 

 

-   pielęgniarkę l pielęgniarza posiadających prawo wykonywania zawodu i co najmniej 2 letnie doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

 

 

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz obowiązujące formularze ofertowe dostępne będą w sekretariacie Ośrodka w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 18 grudnia 2023 r. w godz. 8.00- 14.00 oraz na stronie internetowej www.wotu.pl/bip/konkurs ofert.           

 

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: …." i pieczęcią oferenta należy składać do dnia  18 grudnia 2023 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku (przygotowanie oferty opisane w szczegółowych warunkach konkursu).

 

Formularz  ofertowy  należy  składać  w  formie  pisemnej z podpisem oferenta.

 

Do oferty muszą być załączone wszystkie wskazane dokumenty pod rygorem odrzucenia.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nastąpi 19 grudnia 2023 r. do godz. 14:00.

 

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej WOTU  www.wotu.pl/bip/konkurs ofert. i na tablicy  informacyjnej  w  siedzibie  Ośrodka w Gdańsku, ul. Zakopiańska 37 w dniu 19 grudnia 2023 r.

 

Wszelkich informacji o konkursie ofert udziela:

 

Lokalizacja Zakopiańska 37 - Pani Dorota Szczodrowska,  tel. 58 301-51-32 lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lokalizacja Dąbrówka – Pan Marcin Charmaciński, tel 58 676-82-01 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lokalizacja Srebrniki 9 – Pan Maciej Węgielnik, tel. 58 346-15-03 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin związania ofertą do dnia 01.01.2024 r.

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu Ofert w całości lub części lub przesunięcia terminu ogłoszenia konkursu oraz dokonania wyboru ograniczonej liczby oferentów.

 

 

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze określone w art. 152 oraz art. 154 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz 2561 z póżn. zm.) ustawy oraz umotywowany protest określony w art. 153 cytowanej wyżej ustawy.

 

 

 

Obowiązek informacyjny (RODO) dostępny jest na stronie internetowej Udzielającego Zamówienie: https://www.wotu.pl/rodo.

 

                                                                                                              

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 grudzień 2023 13:06 Dyrektor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 grudzień 2023 14:04 Leszek Kaźmierczak