Szablony artykułów

„Przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

- udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku – przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego z ograniczeniami określonymi w art. 6 tej ustawy.”

 

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego, przesłany do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku.

 

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 2). Jeżeli jest to możliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

 

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji o raz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej”Justyna Rozbicka - Stanisławska
Odpowiedzialność: Redaktor strony podmiotowej BIP, Zarządzanie publikacjami w BIP.
adres redakcji: ul.Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk
Telefon:+48 58 301 29 57
Faks: +48 58 583 51 29

 

Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Przykładowej Instytucji w Naszym Mieście. Organizacja wewnętrzna Przykładowej Instytucji wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].